BT1 / BT2 / BT3 / BT4

“Tijdens BT1/BT3 lessen werken studenten op de opleiding aan opdrachten, dit doen ze individueel en in groepen. Tijdens het ontwerpatelier op de opleiding wordt begeleiding gegeven door de begeleidend docenten.
In het ontwerpatelier op de opleidingsschool kan bijvoorbeeld worden gewerkt aan:

  • uitwerken van opdrachten individueel of in tweetallen en dit later voorleggen aan de medestudent en schoolopleider;
  • bespreking van de opdrachten met elkaar en met schoolopleider; vooral de betekenis van de praktijk bij deze opdrachten kan hierbij vanuit diverse hoeken worden belicht;
  • samen observeren van een situatie in de klas of via video zodat leerkrachtvaardigheden, gerelateerd aan de beroepsthema’s worden ingeoefend;
  • inoefenen van de presentatie (en feedback op presentatie verwerken).

Meer informatie over de doelen en toetsing is te vinden in onderstaande studiehandleidingen.

BT2
In beroepsthema 2 staat het thema “De rijke leeromgeving” centraal. De student leert in dit beroepsthema de kansen en mogelijkheden te zien binnen de leeromgeving om vanuit verschillende vakken leerdoelen te bereiken. In een leeromgeving, zoals bijvoorbeeld het schoolplein, wordt het de uitdaging voor studenten om onderwijs te ontwerpen vanuit de nieuwsgierigheid/onderzoekende houding van kinderen en de leeromgeving zo in te richten dat hij echt ‘rijk’ wordt. Studenten leren de leeromgeving zo in te zetten dat vanuit verschillende vakken vakspecifieke leerdoelen behaald worden. Daarnaast is het belangrijk dat studenten passende werkvormen kunnen inzetten zodat de betrokkenheid en de onderzoekende/ondernemende houding van kinderen kan worden gestimuleerd en domeinoverstijgende vaardigheden, oftewel de 21st century skills, worden geleerd. Onder deze 21st century skills worden verstaan: het samenwerken, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, ICT geletterdheid, creativiteit en sociale en culturele vaardigheden. Het gaat er in dit beroepsthema dus om dat de student binnen rijke leeromgevingen kinderen, naast vakspecifieke doelen, 21st century skills kan aanleren zodat kinderen hun onderzoekende houding behouden en zij optimaal voorbereid worden op de samenleving in de 21ste eeuw.

BT4
In beroepsthema 4 staat het thema “onderwijs in samenhang” centraal. De student maakt in dit beroepsthema kennis met verhalend ontwerpen. Verhalend ontwerpen is een benadering van onderwijs waarbij de onderzoeksactiviteiten verlopen als een verhaal. Het verhaal wordt in eerste instantie aangereikt door de leerkracht. Vanuit de vragen die het verhaal oproept bij kinderen wordt vervolgens onderwijs in samenhang gecreëerd. Het is de bedoeling dat kinderen zelf op een onderzoekende manier, onder begeleiding van de leerkracht, op zoek gaan naar antwoorden. Binnen het verhalend ontwerp wordt naar de kinderen toe niet meer gerefereerd aan afzonderlijke vakgebieden (interdisciplinaire vorm van integratie). Het is de bedoeling dat vakspecifieke doelen vanuit meerdere vakken behaald worden, maar dat de nadruk komt te liggen op vakoverstijgende doelen (21st century skills en de onderzoeksvaardigheden van kinderen).