De LIO-stage

De LIO-stage is een stage die bedoeld is om de student op een natuurlijke manier de overstap te laten
maken naar het werkveld. De student komt in aanraking met alle facetten van het leraarschap. Als
groepsleerkracht, leerlingbegeleider, teamlid en als maatschappelijk betrokken persoon. We hebben
dan te maken met een student die al vele tientallen uren heeft lesgegeven, maar die nog weinig te
maken heeft gehad met de vele andere aspecten die ook bij het beroep van leraar primair onderwijs
komen kijken. Te denken valt aan het oudercontact, het deel uitmaken van een team, de buitenschoolse
activiteiten, het bijhouden van de vorderingen van leerlingen, het plannen van onderwijs, het invullen
van rapporten, het doen van onderzoek, het afnemen van toetsen, het meedenken over de keuze van
een nieuwe methode, het inrichten van hoeken, lokalen en speelplaatsen, het meedoen aan studiedagen
etc.

Als gedurende kwartiel 4.2 er voldoende basis is om te starten met de LIO-stage, en de student aan de
eisen voor de start van de LIO-stage voldoet (voldoende stage kwartiel 4.2 en 94 credits met
uitzondering van de minor) dan kan het LIO-contract worden ondertekend.
Gedurende kwartiel 4.2, of wanneer het LIO-contract is ondertekend, staat de student twee dagen voor
de groep.

De Twentse partnerschappen hebben in het studiejaar 23/24 over de inzet van LIO-stagiaires het volgende afgesproken:
De studenten die voldoen aan de voorwaarden ontvangen een bezoldiging conform de CAO Primair onderwijs namelijk 50% van het aanvangssalaris van een leraar basisonderwijs. Dit is schaal B voor het basisonderwijs en schaal C voor het speciaal onderwijs.
De bezoldiging is naar rato en geldt voor de dagen waarop het werkplekleren plaatsvindt volgens de afspraken van het Kennisnetwerk Lerende Leraren.


Voorwaarden voor start van de LIO en afstudeerfase deeltijd:

 • Voltijdstudenten:
 • werkplekleren fase C is met minimaal een voldoende beoordeeld en afgerond. De student
  kan starten met fase D (LIO).
 • de student heeft de propedeuse behaald
 • de student heeft minimaal 94 behaalde studiepunten (de behaalde studiepunten van de
  minor en de propedeuse vallen hierbuiten

 • Deeltijdstudenten:
 • werkplekleren fase C is met minimaal een voldoende beoordeeld en afgerond. De student
  kan starten met fase D.
 • de student heeft minimaal 120 studiepunten behaald

  De student laat zien aan de voorwaarden te voldoen met een bewijs van de studievoortgang.

  N.B.
  De bezoldiging heeft alleen betrekking op het werkplekleren fase D en geldt voor maximaal twee
  jaar.

  Studenten die voor de D-fase het werkplekleren hebben afgerond maar nog niet voor een diploma in aanmerking komen, vallen buiten bovenstaande betalingsafspraak.

  LIO studenten en studenten in de afstudeerfase deeltijd die naast het werkplekleren leerkrachten
  vervangen, worden betaald volgens de geldende regels van de stichting. Hierbij wordt in acht
  genomen dat de student studietijd blijft houden om binnen beoogde termijn af te studeren.